Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten en voorwaarden waaronder SWISS-MP haar diensten bij klant uitvoert. Zij leggen in dit kader ook de wederzijdse verplichtingen van de organisatie en opdrachtgever vast.
 • Bij bevestiging van een voorstel of inschrijving aanvaardt de opdrachtgever dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelt. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, dan blijft al het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen bestaat, of zich een situatie voordoet die niet in deze algemenen voorwaarden is geregeld, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien de organisatie niet steeds stikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de organisatie het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik éénzijdig door de organisatie worden gewijzigd.

Betaling en annulering

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de opdrachtgever zich ertoe de factuur te betalen binnen de 8 dagen na ontvangst ervan en uiterlijk 1 week voor aanvang van de dienstverlening en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Een aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten zoals opleidingscheques of KMO-portefeuille ontslaat de opdrachtgever niet van een tijdige betaling. De aanvraag van subsidies gebeurt steeds op eigen initiatief van de opdrachtgever.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten of te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan hij ter zake een korting bedingen, tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle goederen blijven juridisch eigendom van de organisatie tot deze volledig betaald zijn.
 • Ingeval van problemen bij de vereffening van de factuur via deze opdrachtgever zal deze persoonlijk op naam van de deelnemer worden gemaakt, die daartoe solidair is gebonden.
 • Bij het versturen van een aangetekende rappel zal een extra administratiekost van €25 aangerekend worden.
 • Bij niet betaling zal de openstaande schuld van rechtswege worden geïnd. Hierbij wordt vanaf de vervaldag, een verwijlintrest van 12%, alsook een forfaitaire schadevergoeding, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €125 per factuur aangerekend.
 • De organisatie behoudt zich tevens het recht om verder dienstverlening tijdelijk op te schorten tot alle openstaande facturen zijn voldaan.
 • Annuleren of verplaatsen van een training op maat kan éénmalig kosteloos.
 • Dit tot 14 dagen voor een aanvang en met schriftelijke verwittiging. Na deze periode blijft het volledige bedrag verschuldigd.
 • Kosten voor huur locatie of machines blijven bij annulering of verplaatsing altijd verschuldigd.
 • Ingeval van verhindering kan de opdrachtgever mits schriftelijke aanvraag een deelnemer voor start van de training vervangen.
 • De organisatie behoudt zich het recht een training te annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig terugbetaald. Voor reeds bestelde opleidingscheques ok KMO-portefeuille kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Trainingsvoorstel

 • Alle voorstellen en aanbiedingen zijn steeds geldig voor de vermelde geldigheidsduur in het voorstel.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de organisatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • De organisatie kan niet aan haar voorstel of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing bevatten.
 • Alle vermelde prijzen zijn in euro inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Alle prijzen vermeld op de folders of website zijn indicatief en niet bindend. De organisatie behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen.
 • Opgegeven prijzen dekken de dienstverlening tijdens normale werkdag en de beschikbaarheid van de organisatie. Voor een uitzonderlijke dienstverlening stellen wij onze VIP-service voor. Hiervoor rekenen wij een toeslag van 50% op de voorgestelde prijzen.

Organisatie

 • Elke deelnemer dient zich te schikken naar de algemene en veiligheidsinstructie die voor en tijdens de dienstverlening of training worden gegeven.
 • De organisatie behoudt zich het recht om personen te weigeren of te verwijderen uit een training ingeval van communicatieprobleem, veiligheidsoverweging of overlast, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
 • Alle trainingen worden, tenzij anders vermeld, in het Nederlands gegeven. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de taal machtig zijn om de inhoud te begrijpen en een test zonder taalhulp te kunnen afleggen.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de dienstverlening of training inhoudelijk of organisatorisch aan te passen wanneer de omstandigheden daar om vragen. Dit zonder dat de deelnemers aanspraak op een schadevergoeding kunnen maken.
 • Wanneer de training in de locatie van de opdrachtgever plaats vindt, zorg deze op eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoerbaarheid en veiligheid.
 • De organisatie behoudt zich het recht de voorzieningen bij te sturen of ze te weigeren. Een onveilige omgeving, niet-gekeurde of niet correct werkende machines, kunnen aanleiding geven tot niet opstarten of gedeeltelijke uitvoering. Dit kan geen reden zijn tot niet-betaling van zowel de origineel als extra ingeplande opdracht.
 • De organisatie gaat een inspanningsverbintenis aan om haar dienstenverlening met zorg en deskundigheid uitvoeren.
 • Bij evaluatie, certificering of testen kan de organisatie enkel vaststellingen doen zonder dat hier een resultaatverbintenis aan gekoppeld is. Onvoldoende capaciteiten voor veilig werken kunnen redenen zijn om geen certificaat toe te kennen.
 • Standaard worden de certificaten onmiddellijk na afloop van de training uitgereikt.
 • De organisatie behoudt zich het recht toe om geen certificaat uit te reiken bij een openstaande factuur.
 • Voor de aanmaak van een duplicaat wordt een administratiekost van €25 aangerekend.
 • Bijkomende sessie worden steeds in samenspraak met de organisatie gepland. Het is de opdrachtgever strikt verboden actief medewerkers van de organisatie te benaderen met het oog op vervolgopdrachten of afwerving. Elke inbreuk hierop geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van €10.000

Aansprakelijkheid en overmacht

 • De opdrachtgever neemt kennis van het feit dat de organisatie, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de dienstverlening. De opdracht doet, behoudens opzettelijke schade, afstand van verhaal aan schade van machines die tijdens de training worden gebruikt.
 • Elke schade-vrijwillig of onvrijwillig- die een deelnemer aan machines of materiaal van de organisatie veroorzaakt, wordt aan de opdrachtgever gefactureerd.
 • In geval van overmacht zoals file, staking, verkeersongeluk, plots ziekte kunnen eventuele tekortkoming van de organisatie haar niet worden toegerekend. Tevens geeft dit de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 • Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor de indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en voor de immateriële schade. De opdrachtgever zal organisatie vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoode ook.
 • Klachten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum bevestigd te worden.
 • Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

Specifieke voorwaarden

 • Deze specifieke voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden.
 • Ze bepalen de annuleringsvoorwaarden voor open trainingen van Swiss-MP en partners zoals vermeld met data op de Swiss-MP website. Creditering en terugbetaling is niet mogelijk.
 • Een gestarte training wordt in geval van afwezigheid of annulering door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, volledig gefactureerd. Creditering en terugbetaling is niet mogelijk.
 • Annuleren voor een niet gestarte opleiding is kosteloos to 45 dagen voor de start. Na deze periode blijft het volledige bedrag verschuldigd.
 • Elke annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.